Disclaimer

Intellectueel eigendom

De teksten en illustraties, lay-out en buttons van deze website zijn intellectueel eigendom van Recticel b.v. Reproductie, met of zonder bronvermelding is zonder toestemming niet toegestaan. Intellectuele eigendomsrechten welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan Recticel b.v. of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Aansprakelijkheid

Recticel b.v. neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie.

Recticel b.v. is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is Recticel b.v. aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid van deze website of enige informatie op de website.

Hyperlinks

Deze website bevat ook links naar sites die niet van Recticel b.v. zelf zijn. Recticel b.v. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Recticel b.v. geen controle heeft. Recticel b.v. draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.